Văn kiện đại hội chi bộ 2012 - 2015
Theo: Administrator - Cập nhật ngày: 27/05/2014 - 10:04:07

 

CHƯƠNG TRÌNH


ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN


LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2012 – 2015


I. NGHI THỨC:

   1/ Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

   2/ Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu dự Đại hội.

   3/ Bầu đoàn Chủ tịch - Thư ký

   4/ Báo cáo tình hình đảng viên về dự Đại hội.

   5/ Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.

   6/ Đọc lời khai mạc.  

II. NỘI DUNG:

   1/ Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2010-2012 và thông qua dự thảo phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2015.

   2/ Thông qua bản tự kiểm điểm của Ban chấp hành chi uỷ chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2012.

   3/ Phát biểu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy (nếu có).

   4/ Tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

   5/ Thảo luận, biểu quyết chỉ tiêu.

   6/ Bầu cử cấp ủy.

     - Đoàn Chủ tịch khai thông tiêu chuẩn, yêu cầu, cơ cấu số lượng cấp ủy, thảo luận biểu quyết thông qua số lượng cấp ủy nhiệm kỳ 2012 - 2015.

     - Đoàn Chủ tịch giới thiệu tổ kiểm phiếu (để Đại hội biểu quyết thông qua).

     - Tổ kiểm phiếu khai thông nguyên tắc thủ tục bầu cử, báo cáo kết quả kiểm phiếu, công bố kết quả.

     - Ban chấp hành chỉ ủy mới ra mắt và hứa hẹn.

   7/ Thông qua Nghị quyết Đại hội.  

III. BẾ MẠC:

   1/ Đọc lời bế mạc.  

   2/ Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN THỚI LAI                                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ THCS THỊ TRẤN THỚI LAI

 Thị trấn Thới Lai, ngày 11 tháng 06 năm 2012


DIỄN VĂN KHAI MẠC


ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN LẦN THỨ IX


NHIỆM KỲ 2012 - 2015


 

Kính thưa- Đoàn chủ tịch đại hội.

                    - Các đồng chí đại biểu, Đảng viên về dự đại hội. 


          Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, căn cứ hướng dẫn số 01-HD/HU, ngày 06/03/2012 của Ban thường vụ Huyện uỷ Thới Lai; Kế hoạch số 02-KH/ĐU, ngày 9/03/2012 của Đảng Ủy Thị trấn Thới Lai. Về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ thị trấn Thới Lai  nhiệm kỳ 2012 – 2015.

          Hôm nay, Đại hội Đảng viên Chi bộ Trường THCS Thị trấn Thới Lai lần thứ IX nhiệm kỳ 2012 – 2015 chính thức khai mạc. Thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng Ủy, các đồng chí Đại biểu khách mời và toàn thể Đảng viên về tham dự Đại hội hôm nay. (Hoan nghênh).

Trong giờ phút trọng thể này, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Mình, Người sáng lập, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế. Sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân ta 82 năm qua đã khẳng định rằng: tư tưởng vĩ đại của Người cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin mãi mãi là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Tư tưởng đó đã dẫn dắt chúng ta trên mỗi chặng đường xây dựng và phát triển đất nước, là ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam, là sức mạnh tổng hợp và đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp cách mạng của chúng ta hôm nay và mai sau .

 

Kính thưa Đại hội.

          Đại hội được tổ chức vào thời điểm hết sức quan trọng, thời điểm mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân  đang ra sức thi đua lập thành tích thực hiện nghị quyết  Đại hội Đảng bộ các cấp.

          Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Cấp uỷ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên, đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đạt được những kết quả quan trọng, đưa hoạt động dạy và học trong nhà trường tiến lên một bước mới, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ Thị trấn Thới Lai.

          Đạt đựơc những kết quả trên, chính là sự đoàn kết nhất trí trong Chi bộ Đảng, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, sự lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát của Cấp uỷ, sự phối hợp giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể.

Để duy trì và phát triển có hiệu quả nhiều hơn nữa, trách nhiệm đặt ra của chúng ta hết sức nặng nề, là làm sao xây dựng và phát triển bền vững, xây dựng con người mới, thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, phát huy tìm năng của dân tộc và con người Vịêt Nam, có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực cá nhân, làm chủ tri thức khoa học công nghệ hiện đại, có tư duy sáng tạo, có kỹ năng thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp, có tính tổ chức và kỷ luật, có sức khỏe là những người kế thừa xây dựng CNXH vừa hồng vừa chuyên như lời căn dặn của Bác Hồ.

Với tinh thần trách nhiệm Đại hội sẽ đi sâu kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp sát hợp với thực tiễn, để đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2012-2015.

Đại hội Đảng viên chúng ta là Đại hội bàn thảo về mọi việc, để chăm lo cho dân, tất cả các chính sách chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước là vì lợi ích của nhân dân.Cho nên trách nhiệm của mỗi chúng ta là tập trung suy nghĩ, tích cực đóng góp để “Đại hội thật sự là Đại hội của trí tuệ, đổi mới và phát triển bền vững”.

          Bên cạnh đó, Đại hội còn có trách nhiệm xem xét lựa chọn những Đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đức, có tài, có tinh thần phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, để bầu vào Ban chấp hành Chi uỷ nhiệm kỳ mới.

          Để làm tốt nhiệm vụ trên, mỗi Đại biểu phải nêu cao tính Đảng, làm việc với tinh thần khẩn trương, khoa học, trung thực, thẳng thắn, tiếp thu nghị quyết Đại hội với tất cả nhiệt tình cách mạng, với tinh thần mới, khí thế mới và quyết tâm mới, chúng ta sẽ biến Nghị quyết Đại hội thành hành động cách mạng thiết thực và đạt nhiều thắng lợi mới, với niềm tin sâu sắc đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội Đảng viên Chi bộ trường THCS Thị trấn Thới Lai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 – 2015.

Chúc quý vị  đại biểu, các đồng chí  đảng viên  

Sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.


ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN THỚI LAI

CHI BỘ THCS THỊ TRẤN THỚI LAI

              

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Thới Lai, ngày 11 tháng 6  năm 2012


BÁO CÁO CHÍNH TRỊ


TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN LẦN THỨ IX


NHIỆM KỲ 2012 - 2015     Đại hội Đảng viên Chi bộ trường THCS Thị trấn Thới Lai lần thứ IX nhiệm kỳ 2012 – 2015 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang nỗ lực phấn đấu thi đua với quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng và các nghị quyết của Thành phố, huyện ủy Thới Lai, Đảng ủy Thị trấn Thới Lai đã đề ra.

    Được sự  thống nhất của Ban thường vụ Đảng ủy Thị trấn Thới Lai, Ban chi uỷ lần thứ VIII xin trình bày trước Đại hội bản báo cáo chính trị Đại hội Đảng viên Chi bộ trường THCS thị trấn Thới Lai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 - 2015.


Phần thứ nhất


KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT


ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN NHIỆM KỲ 2010 – 2012


 

I. LÃNH ĐẠO CÁN BỘ GIÁO VIÊN VÀ ĐẢNG VIÊN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA CƠ QUAN:       Xác định là đơn vị trung tâm của huyện Thới Lai, trong nhiệm kỳ qua, Đảng viên dưới sự lãnh đạo của Cấp uỷ đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Chỉ đạo tốt việc vận động, tạo mọi điều kiện cho trẻ em ra lớp đạt: 100%

      Quan tâm giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh hiếu học, học sinh giỏi, bồi dưỡng học sinh yếu kém, đổi mới phương pháp dạy- học, làm và sử dụng thiết bị dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục. Hàng năm về Học lực tỉ lệ học sinh khá, giỏi đạt:48,6% , tỉ lệ học sinh yếu, kém giảm dần còn:8,3%, so với chỉ tiêu giảm 1,7%; Về hạnh kiểm học sinh khá, tốt đạt tỷ lệ: 91,8%, trung bình: 8,2%, không có học sinh xếp loại yếu; Tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm đạt: 99%, tỷ lệ tốt nghiệp THCS  đạt: 98,7%, so với chỉ tiêu tăng: 2%

Giáo dục toàn diện học sinh gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên, giáo dục truyền thống lịch sử địa phương, xây dựng nề nếp giảng dạy, xây dựng quy chế làm việc, quy chế chuyên môn, nêu cao tinh thần “ Kỉ cương- tình thương- trách nhiệm” mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, cho học sinh noi theo;

      Xây dựng mối quan hệ thân thiện, thực hiện tốt quy chế dân chủ, học sinh được khuyến khích đề xuất ý kiến và cùng với giáo viên thực hiện các giải pháp để việc dạy và học ngày càng có hiệu quả cao.

     Tổ chức dạy học hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh, giúp các em tự tin trong học tập: Không tạo áp lực cho học sinh, tránh học nhồi nhét, quá tải

Thầy cô tích cực đổi mới phương pháp dạy học, khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện khả năng tự học của học sinh. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường các giờ dạy thực hành và sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học vào quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng

Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh, thực hiện tốt công tác xã hội hóa Giáo dục, huy động mọi nguồn lực chăm lo cho học sinh;

     Chi bộ chỉ đạo điều hành hoạt động trong nhà trường có phân công, phân nhiệm rõ ràng, có qui chế, có đề ra nội dung thi đua cụ thể, có sơ tổng kết, phê bình và tự phê bình, đánh giá xếp loại cán bộ giáo viên theo học kì. Lấy chất lượng làm nền tảng; Kết quả xếp loại Giáo viên: Lao động giỏi; 90%; Khá: 10%;

Thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra nội bộ, dự giờ góp ý tạo điều kiện giáo cho việc dạy và học trở thành nề nếp trong nhà trường. Mỗi giáo viên có tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao.

      An ninh quốc phòng: nhiệm kỳ qua trong toàn cơ quan duy trì tốt việc  trực cơ quan, trực các ngày lễ tết..giữ gìn trật tự, phòng chống cháy nổ, không để thất thoát tài sản, đảm bảo an toàn an ninh trật tự trong cơ quan đơn vị.


II. XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, ĐOÀN THỂ:


1. Công tác xây dựng Đảng:

a. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:

     Trong nhiệm kỳ qua, tình hình tư tưởng của Đảng viên đã có những chuyển biến tích cực, có sự đoàn kết nhất trí, có ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt công tác;

     Chi uỷ đã thực sự là hạt nhân trung tâm khối đoàn kết, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng; 100% Đảng viên chấp hành tốt, tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ được được giao.

     Tổ chức tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 100% cán bộ Giáo viên, học sinh tham gia, Chi bộ đã coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XI và các Nghị quyết của Trung ương:, Thành uỷ, Huyện uỷ Thới Lai và Đảng uỷ; Đảng viên tham gia đạt 100%, đồng thời hàng năm tổ chức cho tất cả Đảng viên, cán bộ công nhân viên nhà trường tham gia học tập tốt các lớp chính trị hè do Huyện uỷ tổ chức.

     Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiên quyết khắc phục sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ Đảng viên, mà nội dung cơ bản là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Mỗi Đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

     Chi bộ đã chủ động triển khai việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, tiếp tục công tác cải cách hành chính, xây dựng khối đoàn kết trong Đảng, trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và các nguyên tắc sinh hoạt Đảng. xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị và trình độ quản lý để có được đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, củng cố về mặt tổ chức, góp phần ổn định cơ quan, đơn vị. Kết quả hai năm liền Chi bộ đạt trong sạch  vững mạnh.

     Thực hiện tốt hướng dẫn số 23 của Ban tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 76 - QĐ/TW của Bộ chính trị về việc "Đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú". Đến nay có 100% Đảng viên đã được giới thiệu về tham gia sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú. Đồng thời Cấp ủy thường xuyên kiểm tra đảng viên thực hiện mối liên hệ với địa phương.

      Đảng viên, giáo viên vận động gia đình và quần chúng thực hiện tốt an toàn giao thông , hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân.

 Cán bộ Đảng viên công chức cùng tiết kiệm kinh phí của cơ quan, tiết kiệm ngân sách Nhà nước, không để lãng phí thì giờ, đảm bảo thời gian làm việc theo quy định của Nhà nước, tiết kiệm tiền của nhân dân đóng góp ngân sách nhà nước và của bản thân, không xa sỉ, không lãng phí, phô trương hình thức, biết làm kinh tế để cải thiện cuộc sống.

     Cán bộ Đảng viên học tập và làm theo gương tiết kiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh sống “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, tác phong, lối sống của người cán bộ, Đảng viên.

     Thông qua những hoạt động trên, cán bộ và Đảng viên đã nâng cao một bước về lập trường tư tưởng, nắm vững đường lối chính sách của Đảng trên cơ sở đã vận dụng sáng tạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

b. Công tác tổ chức và cán bộ:

    Chi ủy tập trung xây dựng khối đoàn kết nội bộ, giữ vững nề nếp sinh hoạt, quy chế hoạt động của cơ quan, tập trung dân chủ, tạo mối quan hệ, lề lối làm việc giữa Cấp uỷ với Chính quyền, Đoàn thể trong cơ quan, đơn vị.

    Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của Chi bộ. Cấp ủy đã làm tốt công tác phân công Đảng viên giúp đỡ quần chúng, tạo nguồn, bồi dưỡng 20 giáo viên tích cực, cử 09 giáo viên học lớp học cảm tình về Đảng. Kết quả đã có 05 giáo viên tiêu biểu được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đạt tỷ lệ 166% so với kế hoạch. Đã cử đi đào tạo 38 đồng chí đi học các lớp gồm; 05 đồng chí học lớp trung cấp chính trị - hành chính, 01đồng chí học lớp sơ cấp chính trị, 32 giáo viên học đại học.

    Công tác đánh giá chất lượng Đảng viên: Chi bộ đã tiến hành phân tích đánh giá chất lượng Đảng viên và xếp loại Chi bộ theo hướng dẫn số 20 của Ban tổ chức Trung ương và hướng dẫn số 16 của ban tổ chức Thành uỷ; chất lượng sinh hoạt lệ Chi bộ được nâng lên rõ rệt, Đảng viên nắm được nội dung sinh hoạt, phê bình và tự phê bình, thẳng thắn, đúng sự thật, chân thành góp ý để cùng nhau tiến bộ. Kết quả Chi bộ được công nhận "Trong sạch, vững mạnh” có 100% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 04 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy tặng giấy khen.

d. Công tác kiểm tra:

    Công tác kiểm tra đóng vai trị quan trọng, trong nhiệm kỳ đã tiến hành kiểm tra việc Đảng viên “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Điều lệ Đảng, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ công dân, việc gương mẫu thực hiện an toàn giao thông... và nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương, việc thực hiện giữ mối liên hệ mật thiết với quần chúng nơi cư trú, việc giữ gìn đoàn kết nội bộ.., có 18/18 Đảng viên thực hiện nghĩa vụ đầy đủ và không có Đảng viên nào có dấu hiệu vi phạm.

    Kiểm tra chế độ thu nộp Đảng phí và sử dụng Đảng phí của Chi bộ..

2. Công tác xây dựng chính quyền:

    Cấp uỷ lãnh đạo, thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền, thường xuyên lắng nghe, tiếp thu, giải quyết tốt các vấn đề mà Giáo viên, học sinh và phụ huynh quan tâm;

    Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ chính trị và các nghị định 71,79/CP về việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, thực hiện nghiêm túc và đồng bộ phương châm ” Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong tất cả các hoạt động trong nhà trường, nhằm khơi dâỵ phong trào cách mạng và sự đóng góp tích cực của giáo viên và học sinh trong việc phát triển nhà trường. 

3. Công tác vận động quần chúng:

a. Lãnh đạo tổ chức Công đoàn:

    Chi bộ đã tập trung lãnh đạo tổ chức Công đoàn, tạo điều kiện cho Công đoàn làm tốt các chức năng vận động đoàn viên Giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình trên tinh thần tự giác, tham gia các phong trào thi đua của cơ quan. Tham gia xây dựng chủ trương chính sách và giải quyết những công việc có liên quan đến quyền lợi của cán bộ công chức viên chức.

    Thực hiện tốt chức năng giám sát đối với các hoạt động của chính quyền, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ Giáo viên, công nhân viên trong cơ quan; Tham gia cùng hội đồng cơ quan giải quyết chính sách liên quan đến cán bộ công chức viên chức, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, nội qui, quy chế ở cơ quan.

    Cùng với chính quyền chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ công chức viên chức để giúp cho cán bộ công chức viên chức tăng thêm thu nhập, yên tâm công tác. Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức hàng năm và ra Nghị quyết về những công việc mà cán bộ công chức, viên chức có trách nhiệm thực hiện.

b. Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

     Đoàn viên thanh niên đã tích cực tham gia vào các phong trào thi đua, thực hiện các phong trào và hoạt động thiết thực, sinh hoạt Đoàn, Đội, kết nạp 100% Đội viên, tổ chức các hình thức sinh hoạt qua chào cờ, sinh hoạt ngoại khóa, tham quan dã ngoại về nguồn, giáo dục truyền thống... Cuối năm các em đều đạt danh hiệu con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Ban Chấp hành Đoàn đã bồi dưỡng và giới thiệu 02 Đoàn viên ưu tú cho Đảng. Trong đó đã có 02 đ/c đã được kết nạp Đảng. Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự an toàn của cơ quan,


III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG:


1. Ưu điểm, nguyên nhân:

    Chất lượng hoạt động của Chi bộ, Chính quyền, Ban ngành đoàn thể trong nhà trường được củng cố, đi vào hoạt động có nề nếp, kỉ luật, kỉ cương và hiệu quả, nhận thức của cán bộ Đảng viên, Đoàn viên, Công đoàn viên đã được nâng lên, có tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

     Chi bộ đã triển khai nghiêm túc kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đóng góp có hiệu quả vào các chủ trương, giải pháp lớn về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạt được những kết quả thiết thực trong công tác dạy và học.

     Công tác phát triển Đảng viên: Cấp ủy đã làm tốt công tác phân công Đảng viên giúp đỡ quần chúng phấn đấu tích cực để bồi dưỡng kết nạp Đảng. Cấp ủy tập trung lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên tạo điều kiện làm tốt chức năng vận động cán bộ công chức viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình trên tinh thần tự giác tham gia các phong trào thi đua của đơn vị.

     Cán bộ Đảng viên và cán bộ công chức viên chức có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực công tác đã đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ được giao; giúp cho Cấp ủy triển khai các mặt hoạt động của cơ quan, của ngành một cách có hiệu quả và có chất lượng, từng bước khắc phục được những yếu kém.

     Thực hiện tốt quy định về mối quan hệ và lề lối làm việc giữa Đảng và chính quyền, nâng cao vai trị lãnh đạo và chủ động của mỗi tổ chức, thống nhất về mọi quan điểm chỉ đạo triển khai các mặt hoạt động của đơn vị;

     Cấp uỷ đã duy trì chế độ làm việc, sinh hoạt thường xuyên để giải quyết các công tác đảm bảo nguyên tắc sinh hoạt Đảng, chấp hành sự chỉ đạo của cấp trên mọi công việc được giải quyết thấu tình đạt lý. Các đồng chí Cấp ủy đều có tinh thần trách nhiệm trong công tác được giao.

* Nguyên nhân:

    Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ thị trấn, Phòng Giáo dục - Đào tạo Thới Lai, giúp đỡ nhiệt tình của các cấp chính quyền, đoàn thể.

    Cấp uỷ đã có chương trình kế hoạch chỉ đạo cụ thể sát hợp với tình hình thực tế, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, khai thông tư tưởng, phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể và kế thừa những thành tựu đã đạt được nên cán bộ, đảng viên đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

    100% Đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết nhất trí, luôn có ý thức xây dựng mối đoàn kết trong Đảng. Thực hiện lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Công việc của Đảng được giải quyết kịp thời, chủ động và có hiệu quả

2. Khuyết điểm, yếu kém:

     Bên cạnh những mặt mạnh, còn có những khuyết điểm, yếu kém như sau:

     Một số ít Đảng viên chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, phong cách làm việc thiếu năng động, thiếu tính sáng tạo và tích cực, vì vậy hiệu quả chưa cao.

     Tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình chưa cao, việc vận dụng Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào thực tế của đơn vị còn nhiều hạn chế.

 * Nguyên nhân:

     Công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng vẫn còn tình trạng nể nang, tình cảm, nhận thức của một số Đảng viên về vai trò tiên phong, gương mẫu chưa đầy đủ, sự giác ngộ về nhiệm vụ chính trị, chưa đáp ứng với yêu cầu của Đảng, năng lực chuyên môn còn hạn chế.

     Cấp uỷ đều là cán bộ kiêm nhiệm, thiếu kinh nghiệm, thời gian dành cho công tác Đảng còn it và hạn chế, điều kiện cơ sở vật chất nhà trường còn quá khó khăn thiếu thốn.

3. Bài học  kinh nghiệm:

           Phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ cấp trên. Cấp uỷ phải nắm, bám sát kế hoạch, biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo và đề ra biện pháp chỉ đạo cụ thể, có sơ tổng kết và rút kinh nghiệm, mặt khác phải nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để quán triệt tư tưởng nâng cao nhận thức cho Đảng viên, Giáo viên, Học sinh.

           Trong chỉ đạo phải nắm bắt sát tình hình thực tế, tìm ra những khâu then chốt trong việc xây dựng chiến lược nhà trường, có tầm nhìn 5 năm, 10 năm;

          Ưu tiên đầu tư nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ, tạo điều kiện cho cán bộ Giáo viên, Đảng viên được tham gia học tập về chính trị cũng như về chuyên môn nghiệp vụ, để nâng cao năng lực cán bộ ở từng nhiệm vụ được giao.

          Đảng viên phải có lập trường kiên định, vững vàng, gương mẫu để tạo được niềm tin trong cán bộ và quần chúng về lối sống đạo đức, phải là nhân tố tích cực, là lực lượng nồng cốt để giúp đỡ quần chúng nhân dân hoàn thành nhiệm vụ.

          Phải tạo được sự đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ, làm tốt công tác phê và tự phê bình và chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho từng cán bộ Giáo viên.


Phần thứ hai


PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ


 CHỈ TIÊU CHỦ YẾU, NHIỆM KỲ 2012 - 2015


 

 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Những thuận lợi:

     Chi bộ trường THCS thị trấn Thới Lai có 18 Đảng viên (chính thức: 16, dự bị: 02), Đảng viên nữ: 09, chiếm tỷ lệ: 50%, Tỷ lệ Đảng viên đạt: 23,7 % / TS CBGV

     Được sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy và sự hỗ trợ, giúp đỡ các Ban ngành đoàn thể thị trấn Thới Lai. Chi bộ đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong suốt nhiệm kỳ qua, đồng thời từng bước, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức cơ quan có trình độ về lý luận, về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới;

     Hầu hết Đảng viên là cán bộ chủ chốt trong nhà trường, nên việc lãnh đạo, chỉ đạo khá thuận tiện, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

     Đảng viên có phẩm chất chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, hăng hái trong thực thi nhiệm vụ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác.

2. Những khó khăn:

     Trường học nằm trong diện chờ quy hoạch, cơ sở vật chất lại xuống cấp, khó khăn, thiếu thốn, không đủ phòng chức năng để phục vụ việc dạy và học, đây cũng là rào cản, là thách thức rất lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo duc toàn diện trong nhà trường.

     Kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế đã mang lại nhiều thành tựu quan trọng, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức mới trong việc Giáo dục thanh thiếu niên hiện nay, các hiện tượng tiêu cực trong xã hội chưa bị đẩy lùi, đã ảnh hưởng đến công tác giáo dục thanh thiếu niên hiện nay;

     Chế độ tiền lương và phụ cấp đối với ngành Giáo dục nói chung và của cán bộ công chức viên chức trong nhà trường nói riêng, còn thấp, chưa thỏa đáng, cùng với sự suy thoái kinh tế toàn cầu đã làm ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của mỗi cán bộ công chức viên chức.

 II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU:

1. Phương hướng, nhiệm vụ chung:

          Phát huy những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, tập thể Đảng viên, Giáo viên, công nhân viên trường THCS thị trấn Thới Lai ra sức quyết tâm thực hiện “ Đổi mới căn bản và toàn diện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục”;

 Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; Hàng năm trường học đạt danh hiệu: Tập thể Lao động tiên tiến xuất sắc.

          Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đội ngũ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước;

         Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh 3 năm liền từ năm 2012 đến năm 2015.

          2. Những chỉ tiêu chủ yếu:

100% CBGV hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm đương được nhiệm vụ; không có giáo viên vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức lối sống;

100% cán bộ Giáo viên biết sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy;

Huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp đạt: 100%; Công tác phổ cập THCS: 87%;

          Học sinh có Hạnh kiểm từ trung bình trở lên đạt 97%; Học lực từ trung bình trở lên: 90%; Tỷ lệ Lên lớp: 99%; Tốt nghiệp THCS hàng năm đạt: 99%; tuyển 10 đạt 85% trở lên; Học sinh giỏi đạt: 20%; Học sinh yếu kém không quá 10%; Học sinh lưu ban bỏ học không quá: 1,5%;

          Đầu tư xây dựng nhà trường theo hướng chuẩn quốc gia, đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ Dạy- Học. Phấn đấu đạt chuẩn quốc gia vào năm học 2014 – 2015.

         Kết nạp Đảng viên mới: 06 Đảng viên ; 100% Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ giáo viên, Đảng viên tham gia học đầy đủ các nghị quyết của Đảng ; Cử đi học lớp trung cấp chính trị: 02 đồng chí; đại học: 18 Giáo viên

         100% Đảng viên, Giáo viên tiết kiệm chi phí chi tiêu so với trước đây, tiết kiệm thì giờ làm việc theo quy định.

          3. Nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể:

3.1. Lãnh đạo Cán bộ, Giáo viên và Đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ:

      Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng, vai trò giám sát, vận động của tổ chức Công đoàn, vai trò xung kích của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức viên chức và Đảng viên;

      Cấp ủy phối hợp với Chính quyền, Đoàn thể, tổ chức để cán bộ công chức, viên chức, Đảng viên trong đơn vị được biết, được tham gia, được bàn bạc, được kiểm tra, từ việc xây dựng kế hoạch đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Tập trung chủ yếu các lĩnh vực sau đây:

      Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40/CT-BGD-ĐT của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, về phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cưc”; Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện cuộc vận động” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

       Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, ứng dụng công nghệ thơng tin vào quản lý và Dạy học; Giáo dục đạo đức lối sống, đẩy mạnh nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện; Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ và cán bộ quản lý giáo dục, mỗi thầy cơ Giáo là tấm gương tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo;

       Đầu tư xây dựng nhà trường theo hướng chuẩn quốc gia, đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ Dạy- Học;

       Đẩy mạnh xã hội hoán Giáo dục, huy động mọi nguồn chăm lo cho học sinh, chăm lo nhà trường phát triển;

       Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, đào tạo nhân tài cho địa phương, phụ đạo học sinh yếu, kém, khắc phục học sinh bỏ học nửa chừng;

3.2. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể.

          a. Xây dựng Đảng:

* Công tác giáo dục chính trị và tư tưởng:

     Trong bối cảnh tiếp tục đổi mới kinh tế, nhiều sự kiện chính trị đang xảy ra trong khu vực và toàn cầu, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cần phải được coi trọng và là nhiệm vụ hàng đầu hiện nay, do đó cần tập trung giáo dục Đảng viên về ý thức tổ chức, kỷ luật, tính Đảng; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống; ngăn ngừa có hiệu quả tư tưởng cá nhân, tệ quan liêu, tham nhũng, xa rời quần chúng, đảm bảo phương châm ” Nói viết và làm theo nghị quyết, Cương lĩnh, Điều lệ đảng, pháp luật của Nhà nước”

    Tiếp tục thực hiện cuộc vận động“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” . Tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nghi quyết số 12 hội nghi lần thứ tư BCH TW khoá XI “Một số vấn đề cấp bách xây dựng đảng hiện nay” các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nghị quyết của Huyện Đảng bộ, nghị quyết của Đảng Uỷ;  quán triệt Chỉ thị 40- BGD-ĐT, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, thực hiện tốt “ Đổi mới căn bản và toàn diện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục”; cán bộ Giáo viên, Đảng viên tham gia học đầy đủ các nghị quyết, trên cơ sở đó nâng cao nhận thức chính trị và xác định lập trường tư tưởng vững vàng, đồng thời vận dụng để xây dựng chương trình hành động và kế hoạch công tác chuyên môn của nhà trường.

     Tăng cường và kịp thời cung cấp thông tin để nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức viên chức và Đảng viên thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến tình hình thời sự trong nước và Quốc tế;

     Xây dựng và phát động các phong trào thi đua, nhằm nâng cao ý thức dân tộc, khơi dậy tinh thần cách mạng, niềm tự hào dân tộc, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

     Xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan, đơn vị trên tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, mỗi Đảng viên thực sự gương mẫu, tăng cường ý thức tổ chức và kỷ luật theo nguyên tắc dân chủ tập trung, đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực, giáo dục Đảng viên nghiêm chỉnh thực hiện quy định số 4 của Bộ chính trị về những điều Đảng viên không được làm.

* Công tác tổ chức và cán bộ:

     Tổ chức thực hiện tốt hướng dẫn số 09 của Ban tổ chức Thành uỷ Cần Thơ về nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Thường xuyên kiểm tra, kiện toàn bộ máy tổ chức; Hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phê bình và tự phê bình gắn với công tác phân tích đánh giá chất lương Đảng viên hàng năm; kịp thời đề nghị về trên biểu dương khen thưởng Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đấu tranh phê bình đối với những Đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ.

     Tuyên truyền trong cán bộ, Đảng viên tiết kiệm chi phí chi tiêu, giữ gìn tài sản trong cơ quan cũng như gia đình; tiết kiệm thì giờ làm việc theo quy định.

     Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhà trường để cán bộ hiểu thực hiện và kiểm tra, biết làm kinh tế tư nhân để cải thiện cuộc sống.

     Tiếp tục làm tốt công tác quản lý Đảng viên, tích cực tham gia sinh hoạt, làm tốt nhiệm vụ của người Đảng viên ở nơi cư trú, thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng về những điều  Đảng viên không được làm;

      Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, coi trọng chất lượng; tập trung phát triển Đảng trong Đoàn viên Giáo Viên;

 * Công tác kiểm tra Đảng:

      Tiếp tục thực hiện chỉ thị 29-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác kiểm tra của Đảng, triển khai thực hiện nghiêm túc các cuộc kiểm tra theo chỉ đạo của Đảng uỷ, cần tập trung kiểm tra về công tác phát triển Đảng viên mới, nề nếp sinh hoạt của Chi bộ, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

      Kiểm tra giám sát việc Đảng viên chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ công dân, việc tham gia học tập Nghị quyết của Đảng viên.

b. Xây dựng chính quyền:

     Lãnh đạo tốt hoạt động của Ban giám hiệu, Ban tổ chuyên môn trong nhà trường, giải quyết tốt các vấn đề mà giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh quan tâm;

     Tiếp tục cải tiến sửa đổi lối làm việc, thực hiện tốt thủ tục hành chánh giảm bớt phiền hà, phấn đấu đến năm 2015, 100% cán bộ giáo viên được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hàng năm; 50% cán bộ giáo viên vượt chuẩn hoặc đang theo học;

c. Công tác vận động quần chúng:

* Công tác Công đoàn:

     Chi bộ có trách nhiệm tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn làm tốt chức năng vận động cán bộ công chức viên chức hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Đồng thời làm tốt chức năng giám sát hoạt động của cơ quan, tham gia giải quyết và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ và Đoàn viên Công đoàn.

     Thực hiện quy chế dân chủ, Công đoàn kết hợp với chính quyền làm tốt hơn nữa việc chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ công chức viên chức.

     Công đoàn tham gia với chính quyền tổ chức tốt việc phát động những phong trào thi đua, động viên cán bộ đoàn viên công đoàn tham gia phong trào. Công đoàn là lực lượng nòng cốt, là trung tâm trong việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ.

     Tổ chức Công đoàn tham gia, vận động và triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đồng thời có trách nhiệm bồi dưỡng và giúp đỡ đoàn viên Công đoàn, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

* Công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

     Chi bộ lãnh đạo Chi Đoàn, tích cực tham gia các phong trào thi đua, hưởng ứng phong trào "Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn" thăm viếng gia đình thương binh liệt sĩ; Tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; đặc biệt xung kích đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, trong việc tự học tự rèn và sáng tạo, phấn đấu vươn lên để đáp ứng với tình hình mới.

     Tạo điều kiện để Đoàn viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Tham gia triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và gương mẫu trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Giúp đỡ Đoàn viên phấn đấu để trở thành Đảng viên.

      Đoàn thanh niên cơ quan có trách nhiệm tham gia  quản lý, giám sát, thực hiện quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, tham gia bảo vệ cơ quan, xây dựng trường học an toàn về an ninh trật tự;

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

     Nghị quyết này được triển khai quán triệt trong toàn Chi bộ, Hội đồng trường, đến từng cán bộ Giáo viên, công nhân viên; Thủ trưởng đơn vị phải cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Chi bộ vào kế hoạch, chương trình công tác hàng tháng, quý, năm để tổ chức thực hiện. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, sơ kết, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả công tác của toàn đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2012 - 2015 mà Đại hội đề ra.


TM. BAN CHI ỦY
BÍ THƯ

 

 

 


 


ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN THỚI LAI

CHI BỘ THCS THỊ TRẤN THỚI LAI

*

 

       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 Thới Lai, ngày 11  tháng 06  năm 2012

 

KIỂM ĐIỂM


CỦA BAN CHI UỶ


NHIỆM KỲ 2010 – 2012


------------------      Ban chi uỷ trường THCS thị trấn Thới Lai do Đại hội Đảng viên lần thứ VIII bầu ra gồm 03 đồng chí. Ban chi uỷ đều là các đồng chí lãnh đạo cơ quan, kiêm nhiệm công tác Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, Ban chi uỷ đã thực sự là lực lượng nòng cốt trong việc chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội  nhiệm kỳ 2010 - 2012 như báo cáo của Ban chi uỷ đã trình bày trước Đại hội.

      Ban chi uỷ xin kiểm điểm trước Đại hội về trách nhiệm của mình trong việc chỉ đạo hoạt động của  nhiệm kỳ như sau: 

I. Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành:

   1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

       Ban chi ủy có ý thức trách nhiệm cao trong việc chỉ đạo Đảng viên thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

       Tham gia xây dựng về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, của ngành và kế hoạch thực hiện của đơn vị.

       Chi bộ đã có chương trình kế hoạch chỉ đạo cụ thể sát hợp với tình hình nên đạt hiệu quả cao, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, khai thông tư tưởng, nên cán bộ, Đảng viên, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

       Mặt khác, nhờ phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể và kế thừa những thành tựu đã đạt được nên cán bộ, Đảng viên đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

 2. Lãnh đạo công tác xây dựng Chi bộ:

* Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng:

     Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nghị quyết Đảng bộ thị trấn Thới Lai. Ban chi uỷ đã tập trung chỉ đạo toàn Chi bộ quán triệt Nghị quyết và đã xây dựng chương trình hành động của Chi bộ.

     Cấp ủy kết hợp với chính quyền tổ chức cho Đảng viên và quần chúng ngoài Đảng dự học các lớp nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, tổng kết đánh giá công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị trên cơ sở đó xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho các năm tiếp theo.

     Chi bộ cử 09 quần chúng ưu tú học lớp cảm tình Đảng, kết nạp 05 đồng chí vào Đảng và 05 đồng chí học lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

* Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng:

     Lãnh đạo chi bộ thực hiện Chỉ thị số 30 - CT/TW, của Bộ Chính trị (khóa VIII) về " Xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở" và tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Trung ương về đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí". Thực hiện mối quan hệ công tác và lề lối làm việc giữa Cấp ủy với Thủ trưởng đơn vị và các đoàn thể, ban tổ chuyên môn trong nhà trường.

     Chỉ đạo Đảng viên làm tốt công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng theo các chỉ thị và hướng dẫn của các cấp Đảng cấp trên.

     Cấp ủy đã chỉ đạo chính quyền nhà trường thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan đơn vị. Chủ trì trong việc kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ.

* Công tác tổ chức cán bộ:

     Cấp ủy thường xuyên phối hợp với Các đoàn thể, ban tổ chuyên môn để tham mưu với Ban lãnh đạo về chủ trương và một số lĩnh vực công tác của ngành, công tác tổ chức và phân nhiệm cán bộ của cơ quan, đơn vị.

* Công tác kiểm tra:

     Cấp ủy chỉ đạo đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, cùng với Cấp ủy thường xuyên kiểm tra việc sinh hoạt Chi bộ, kiểm tra Đảng viên chấp hành điều lệ. Mỗi Cấp ủy viên được phân công chỉ đạo hoạt động của một đoàn thể. Tham gia giải quyết các vấn đề nảy sinh ở đơn vị.

3. Kiểm điểm công tác lãnh đạo cơ quan:

    a. Công tác tổ chức:

       Cơ quan có đủ các ban tổ, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Xây dựng kế hoạch, quy chế phù hợp với điều kiện của cơ quan và đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

      Đã phát huy tốt năng lực chuyên môn của cán bộ, giáo viên nên chất lượng giáo dục năm sau cao hơn năm trước. Trong nhiệm kỳ đã cử 32 giáo viên học lớp chuẩn hóa đại học nâng cao tay nghề. Hàng năm cán bộ giáo viên được xếp loại công chức loại Tốt, Khá đạt 100%.

    b. Công tác chuyên môn: 

      Lãnh, chỉ đạo chuyên môn tham gia đầy đủ các phong trào của ngành và đạt kết quả cao. Chất lượng giáo dục học sinh về hạnh kiểm đạt 100% từ Trung bình trở lên, về học lực đạt 90 % từ Trung bình trở lên. Học sinh giỏi cấp huyên, cấp thành phố: Năm 2010: 97 học sinh; năm 2011: 94  học sinh.

     c. Công tác đoàn thể: 

       Lãnh, chỉ đạo các đoàn thể luơn quan tâm chăm lo chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, quan tâm giúp đỡ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức tham quan học tập cho học sinh hàng năm. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.

II. Chỉ đạo điều hành, đạo đức, lối sống:

     Đảng viên luôn đoàn kết, có ý thức trách nhiệm cao, gương mẫu trong công tác và trong sinh hoạt; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, gần gũi với quần chúng, được mọi người tin tưởng và quý mến, gây được uy tín trong Chi bộ và trong cơ quan.

III. Đánh giá chung:

      a. Ưu điểm:

        Cấp uỷ, Đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn tin tưởng vào đường lối của Đảng, phục tùng sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, hoàn thành tốt công tác do Đảng ủy và ngành phân công. Mỗi đồng chí đã kết hợp hài hòa trách nhiệm trong lĩnh vực công tác chính quyền và trách nhiệm Cấp ủy viên; luôn có ý thức xây dựng mối đoàn kết trong Đảng, trong đơn vị, rèn luyện nâng cao chất lượng công tác.

         Thực hiện lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Công việc của Đảng được giải quyết kịp thời chủ động và có hiệu quả.

Kết quả: Hàng năm Chi bộ đều đạt “ Chi bộ trong sạch vững mạnh”.

      b. Khuyết điểm:

         Trong chỉ đạo, Cấp ủy đôi lúc chưa kiên quyết việc cải tiến nội dung sinh hoạt phê - tự phê bình đảng viên Chi bộ, việc vận dụng Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào thực tế của đơn vị còn lung túng.

        Nguyên nhân và hướng khắc phục:

        Các đồng chí trong Ban Chi ủy đều là cán bộ kiêm nhiệm, thời gian dành cho công tác Đảng còn bị hạn chế, điều kiện cơ sở vật chất còn  thiếu.

        Cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng chương trình hành động nhằm hoàn thành nhiệm vụ của Đảng ủy và ngành giao; duy trì nền nếp bồi dưỡng cấp ủy, bồi dưỡng Đảng viên mới, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú.

        Củng cố về tổ chức, tăng cường kỷ luật và giữ vững đoàn kết, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, phát huy ý thức tự phê bình và phê bình trong Đảng; Thực hiện dân chủ trong tổ chức đảng; thường xuyên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

        Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, duy trì nề nếp sinh hoạt Đảng; kết hợp hài hòa giữa công tác Đảng với công tác chuyên môn; làm tốt công tác kiểm tra, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề nổi cộm, vướng mắc trong nội bộ.

       Cấp ủy là lực lượng nòng cốt trong việc chỉ đạo cán bộ, Đảng viên trong cơ quan đơn vị hòa thành nhiệm vụ được Đảng, Ngành giao; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; vai trị vị trí của các Đảng viên được phát huy trong mọi lĩnh vực.

         Thưa các đồng chí!

       Trên đây là những ưu điểm, khuyết điểm mà Cấp ủy lãnh đạo, hệ thống chính trị trong nhà trường; chính quyền, đoàn thể, giáo viên, học sinh trong cơ quan đã thực hiện. Thay mặt Cấp ủy chúng tôi biểu dương các thành tích đạt được và nhận thiếu sót, rất mong Cấp ủy khóa mới phát huy hơn nữa những thành tựu đạt được và tìm cách tốt nhất khắc phục những khuyết điểm của nhiệm kỳ qua.

         Chúc các đồng chí Đảng viên  và quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe,  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chúc đại hội thành công tốt đẹp;

Thân ái kính chào!

TB. BAN CHI ỦY

BÍ THƯ

 

 

                                                                         

 

 


 

     ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN THỚI LAI                                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ THCS THỊ TRẤN THỚI LAI

                                                                      

                                                 Thới Lai, ngày 11  tháng 6 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT


ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN LẦN THỨ IX


 NHIỆM KỲ 2012 - 2015


 

      Đại hội Đảng viên Chi bộ THCS thị trấn Thới Lai lần thứ IX nhiệm kỳ 2012-2015 tiến hành Đại hội vào  ngày 11/06/2012;

      Đại hội có mặt 18 Đảng viên trong tổng số 18 Đảng viên được triệu tập. Đại hội đã làm việc khần trương và nghiêm túc;

      Đại hội nghe báo cáo chính trị, tổng kết nhiệm kỳ 2010 – 2012 và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2012 – 2015 do Cấp ủy nhiệm kỳ 2010 – 2012 trình bày trước Đại hội Đảng viên, trên cơ sở kết luận cuả Đoàn Chủ tịch Đại hội đối với các ý kiến thảo luận. Đại hội Đảng viên Chi bộ THCS thị trấn Thới Lai nhiệm kỳ 2012-2015;


QUYẾT NGHỊ:


1/ Giao cho Ban chi uỷ, căn cứ ý kiến kết luận cuả Đoàn Chủ tịch mà chỉnh lý và ban hành chính thức Báo cáo chính trị cuả Đại hội Đảng viên Chi bộ THCS thị trấn Thới Lai nhiệm kỳ 2012-2015;

2/ Đại hội thống nhất thông qua một số chỉ tiêu quan trọng, trong việc thực hiện phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ từ nay đến hết năm 2015 như sau:

100% CBGV hoàn thành tốt nhiệm vụ;100% cán bộ giáo viên được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hàng năm; 50% cán bộ giáo viên vượt chuẩn hoặc đang theo học;  không có giáo viên vi phạm kỷ luật, đạo đức lối sống;

100% cán bộ, giáo viên biết sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy;

Huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp đạt  97%; Công tác phổ cập THCS: 87%;

          Học sinh có Hạnh kiểm từ trung bình trở lên đạt 97%; Học lực từ trung bình trở lên: 90%; Tỷ lệ Lên lớp: 99%; Tốt nghiệp THCS hàng năm đạt: 99%; tuyển 10 đạt 80% trở lên; Học sinh giỏi đạt: 20%; Học sinh yếu kém không quá 10 %; Học sinh lưu ban bỏ học không quá: 1,5%;

 Đầu tư xây dựng nhà trường theo hướng chuẩn quốc gia, đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ Dạy - Học. Phấn đấu đạt chuẩn quốc gia vào năm 2014  - 2015;

          Phát triển Đảng viên mới: 06 đảng viên; 100% Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ giáo viên, đảng viên tham gia học đầy đủ các nghị quyết của Đảng ; Cử đi học lớp trung cấp chính trị: 02 đồng chí; đại học: 18 Giáo viên

100% đảng viên, giáo viên tiết kiệm chi phí chi tiêu so với trước đây, tiết kiệm thì giờ làm việc theo quy định.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn đạt: vững mạnh;

Danh hiệu nhà trường đạt: Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc;

          Chi bộ tiếp tục giữ vững danh hiệu Chi bộ: Trong sạch - vững mạnh;

         3/- Đại hội đã bầu Cấp ủy mới gồm 03 đồng chí và bầu đồng chí: Phạm Văn Lục làm bí thư lãnh đạo, điều hành, tổ chức chỉ đạo quán triệt và triển khai hoạt động, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng viên chi bộ trường THCS thị trấn Thới Lai nhiệm kỳ 2012 - 2015 đã biểu quyết.

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                               ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN LẦN IX

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                           CHI BỘ THCS THỊ TRẤN THỚI LAI

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN THỚI LAI                                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ THCS THỊ TRẤN THỚI LAI

 

 

                                                      Thị trấn Thới Lai, ngày 11 tháng 6 năm 2012

 

DIỄN VĂN BẾ MẠC


ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN LẦN THỨ IX 


NHIỆM KỲ 2012 - 2015


 

 

            Kính thưa:      - Đoàn chủ tịch;

                             - Quý vị đại biểu

                             - Toàn thể Đại hội 

          Sau một buổi làm việc tích cực, khẩn trương và đầy trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, Đại hội Đảng viên Chi bộ trường THCS Thị trấn Thới Lai lần thứ IX nhiệm kỳ 2012 – 2015, đã hoàn thành chương trình của Đại hội đề ra;

          Đại hội sẽ đi sâu kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp, để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội  nhiệm kỳ 2012 - 2015.

          Đại Hội dân chủ lựa chọn bầu ra Ban chi uỷ nhiệm kỳ mới, Đại hội đặt niềm tin vào các đồng chí trong Cấp ủy nhiệm kỳ 2012 - 2015; mong rằng các đồng chí  ra sức phấn đấu và học tập, rèn luyện và nắm bắt cơ hội mới, nhân các điển hình tiên tiến, gương mẫu hoàn thành trọng trách được giao, dồn sức cùng Chi bộ và tập thể Giáo viên, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, xứng đáng là đơn vị trung tâm về chất lượng Giáo dục của huyện nhà.

          Sự thành công của Đại hội thể hiện rõ trí tuệ, đổi mới, dân chủ và đoàn kết của tất cả đại biểu. Sự chuẩn bị tích cực, chu đáo của Ban chi uỷ, sự đóng góp của tập thể, của các đoàn thể, của từng cán bộ giáo viên, đã góp phần thành công của Đại Hôi.

          Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí đại diện Đảng ủy Thị trấn Thới Lai đã có sự chỉ đạo chặt chẽ, kip thời trực tiếp và giúp đỡ nhiều mặt đối với Đại hội, cảm ơn các đoàn thể, cán bộ Đảng viên, giáo viên đã theo dõi, động viên cổ vũ, góp phần thành công Đại hội.

          Thưa các đồng chí.

          Thành công của Đại hội là nguồn sức mạnh mới để tăng cường hơn nữa sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và khối đoàn kết nội bộ. Chặng đường trước mắt có những thuận lợi mới, cơ hội mới, đồng thời cũng không ít khó khăn, thách thức mới, đòi hỏi Đảng viên, cán bộ giáo viên  phải đoàn kết một lòng nổ lực phấn đấu vượt qua.

          Trước mắt chúng ta là tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết Đại hội, biến Nghị quyết của Đảng thành hành động thiết thực, tạo ra những bước tiến mới trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2012 – 2015.

Nhận rõ trách nhiệm nặng nề mà Đại hội giao cho Ban chi uỷ nhiệm kỳ mới, chúng tôi nguyện hết sức mình, đồng tâm hiệp lực, gương mẫu trong mọi hoạt động, công tác. Không ngừng rèn luyện và học tập để nâng cao bản lĩnh và trí tuệ, nói đi đôi với làm, cùng tập thể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra;

          Thưa các đồng chí.

          Đại hội Đảng viên lần thứ IX nhiệm kỳ 2012 - 2015 là Đại hội “Trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và sáng tạo” thể hiện ý chí kiên cường và là niềm hy vọng của tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường.

          Toàn thể Đảng viên, cán bộ giáo viên quyết tâm phát huy truyền thống vẽ vang của Đảng và của nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,  văn minh”.

          Với niềm phấn khởi và tin tưởng, tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội Đảng viên Chi bộ Trường THCS Thị trấn Thới Lai lần thứ IX nhiệm kỳ 2012 – 2015.

         

                 Chúc quý vị đại biểu nhiều sức khoẻ, ngày càng hạnh phúc và thành đạt.

 

 

 

 

 Về trước Gởi email cho bạn bè In ấn
Lượt xem (18739)bình luận (0) Đánh giá bài viết (80)
Tin mới hơn